Effection of Reaching Shadow

Reaching Shadow


œIn the Darkness Bind Them
œReaching Shadow
œAngmar Arises
œArea Creature playable Keyed to Dark-domains  
£Area Creature playable Keyed to Shadow-lands 


[Information] [Gold Ring] [Major Item] [Greater Item] [Dragon] [Nazgul] [Reaching Shadow]
[Back]